Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Szkolenie dla osób ubiegających się o certyfikat doradcy ds. HIV/AIDS upoważniający do prowadzenia poradnictwa okołotestowego w PKD

Krajowe Centrum ds. AIDS oraz Stowarzyszenie „Podwale Siedem” zapraszają na szkolenie dla osób ubiegających się o certyfikat doradcy ds. HIV/AIDS upoważniający do prowadzenia poradnictwa okołotestowego. Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu.

W celu zakwalifikowania na szkolenie proszę o przesłanie na adres mailowy poradniaatpodwale-siedem.pl w formacie pdf do dnia 11 sierpnia 2016 roku wypełnionego „Wniosku o zakwalifikowanie na szkolenie certyfikacyjne” oraz skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE NA SZKOLENIE

Osoba ubiegająca o uzyskanie certyfikatu doradcy przed przystąpieniem do szkolenia certyfikującego powinna:

- posiadać podstawową wiedzę na temat HIV/AIDS

- posiadać wykształcenie wyższe medyczne (lekarze, diagności laboratoryjni, pielęgniarki), wyższe psychologiczne, pedagogiczne, seksuologiczne wraz z udokumentowanym doświadczeniem zawodowym w kontaktach z klientem

- w przypadku osób nieposiadających wykształcenia wyższego do udziału w szkoleniu dopuszcza się studentów ostatniego roku powyższych kierunków (osoby takie w chwili przystępowania do egzaminu końcowego muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych).

Szczegółowy opis szkolenia znajduje się na stronie http://www.aids.gov.pl/zamowienia_publiczne/616/ w dokumencie „z_a_p_r_o_s_z_e_n_i_e_270_12_21_04_2016_160421125138_0001%20(2).pdf” (załącznik numer 1 do Zaproszenia).

Po wstępnym zakwalifikowaniu na szkolenie uczestnicy będą zobowiązani do rozwiązania zadań problemowych. Odpowiedzi uczestnicy będą przesyłać drogą emailową, a czas na udzielenie odpowiedzi będzie wynosił do 1 tygodnia. Na szkolenie zostaną zakwalifikowane osoby z najwyższymi ocenami.

Opłata za szkolenie wynosi 450 PLN (płatne po otrzymaniu informacji o ostatecznym zakwalifikowaniu na szkolenie). Opłata obejmuje udział w szkoleniu, materiały edukacyjne, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych oraz minimum 2 posiłki. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu.

Zgodnie z wymogami Krajowego Centrum ds. AIDS Stowarzyszenie jest zobowiązane do zawarcia umowy z uczestnikami szkolenia, w którym zostanie określona konieczność zwrotu przez uczestników udziału w szkoleniu w przypadku, gdy nie zostaną dopuszczeni do egzaminu końcowego z powodu nieusprawiedliwionego opuszczenia zajęć, nie odbycia stażu lub braku uczestnictwa w superwizji w kwocie nie wyższej niż 1 400 PLN (do kwoty tej nie wlicza się podstawowa opłata za szkolenie w wysokości 450 PLN).

Planowane terminy szkoleń:

- przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego drogą e-mailową 12.08.-17.08.2016

- powiadomienie uczestników o ostatecznym zakwalifikowaniu na szkolenie 18.08.2016 (do godziny 12:00)

- cz. I część teoretyczno-warsztatowa 08.09.2016 (od 14:00) - 11.09.2016 (do 13:00) 

- cz. II cześć teoretyczno-warsztatowa 05.10.2016 (od 14:00) - 09.10.2016 (do 13:00)

- staż w placówkach, z czego 10 godzin zostanie zrealizowanych po ukończeniu I części teoretyczno-warsztatowej, a przed rozpoczęciem II części teoretyczno-warsztatowej, a kolejne 10 godzin między 10.10.-30.10.2016

- superwizja (8 godzin zegarowych) między 31.10.-12.11.2016

- egzamin 26.11.2016

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy (poradniaatpodwale-siedem.pl) lub telefoniczny z koordynatorem szkolenia (Łukasz Łapiński, +48 600 825 837). Zapraszamy!!!