Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Statut

STATUT

Nazwa "Społeczny Komitet d/s AIDS"

Rozdział I - Przepisy ogólne

1.

Społeczny Komitet d/s AIDS zwany dalej Komitetem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.  

2.

Terenem działalności Komitetu jest obszar Rzeczypospolitej 'Polskiej.  

3.

Siedzibą władz naczelnych jest m.st. Warszawa.  

4.

Komitet może tworzyć oddziały terenowe i koła, na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu.  

5.

Komitet może prowadzić działalność gospodarczą związaną ze statutowymi celami stowarzyszenia. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe Komitetu i nie może być podzielony między członków.  

6.

Komitet może uzyskiwać środki finansowe z następujących źródeł:

1. Składki oraz dobrowolne wpłaty członków zwyczajnych i wspierających.

2. Darowizny o charakterze finansowym i rzeczowym od osób fizycznych i osób prawnych, również spoza obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Spadki, zapisy oraz wpływy z ofiarności publicznej.

4. Dotacje celowe, przyjmowane od odpowiednich instytucji państwowych, samorządowych i prywatnych, również spoza obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Dotacje celowe, przyjmowane od organizacji międzynarodowych.

6. Środki finansowe pochodzące z funduszy strukturalnych i programów pomocowych Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych  

7.

Komitet ma prawo zrzeszać cudzoziemców zamieszkałych zarówno poza granicami, jak i na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa o stowarzyszeniach.

8.

Komitet może być członkiem organizacji międzynarodowych o zbliżonym profilu działalności.    

ROZDZIAŁ II - Cel i środki działania

9.

I. Cele Komitetu:

1. Kształtowanie racjonalnych zachowań społecznych i indywidualnych na polu zdrowia publicznego w tym szeroko pojmowane problematyki: HIV/AIDS oraz innych infekcji przenoszonych drogą płciową, uzależnień, edukacji seksualnej, WZW B, WZW C.

2. Promocja praw człowieka w sferze związanej ze społecznymi, prawnymi i kulturowymi aspektami zdrowia publicznego.

3. Pomoc i wsparcie społeczne oraz szkoleniowo-zawodowe osobom wykluczonym, chorym i niepełnosprawnym w celu większej integracji i spójności społecznej oraz przeciwdziałanie dyskryminacji w zakresie dostępu do usług zdrowotnych.

4. Prowadzenie działań leczniczych w celu ułatwienia dostępu do usług zdrowotnych osobom z grup marginalizowanych i promowania wysokich standardów opieki w praktyce.

5. Praca w środowisku migrantów i osób czasowo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nad ułatwieniem im dostępu do usług zdrowotnych.(W tym osób posiadających status uchodźcy, zgodę na pobyt tolerowany, ochronę czasową lub azyl, a także będących w trakcie procedury o nadanie statusu uchodźcy).

6. Przygotowywanie i propagowanie racjonalnych rozwiązań i dobrych praktyk w dziedzinie zdrowia publicznego oraz prowadzenie badań mających na celu zebranie aktualnego materiału służącego proponowanym rozwiązaniom.  

10.

Komitet realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej ukierunkowanej na społeczeństwo jako takie, określone grupy społeczne, a także na autorytety i kręgi opiniotwórcze.

2. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących całokształtu problematyki związanej z ze zdrowiem publicznym oraz wymiana doświadczeń i współdziałanie z innymi organizacjami z kraju i zagranicą.

3.Informowanie opinii publicznej o dokonywanych ocenach funkcjonowania instytucji państwowych odpowiedzialnych za zdrowie publiczne w Polsce i na świecie w celu wywoływania nacisku i powodowania zmiany prowadzonej polityki.

4.Prowadzenie doradztwa, szkoleń, warsztatów, wsparcia psychologicznego i zawodowego oraz innych form aktywizujących w celu wyrównywania szans osobom marginalizowanymi i potrzebującym w życiu społeczno zawodowym, na rynku pracy w systemie edukacji i innych sferach życia.

5. Prowadzenie badań społecznych na temat potrzeb osób chorych i marginalizowanych oraz osób i instytucji funkcjonujących w systemie pomocy

6. Organizacja imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych mających na celu promocję zdrowia oraz zdobywanie środków na realizację działań statutowych.

7. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)

8. Działania profilaktyczne, terapeutyczne oraz szkoleniowo- edukacyjne w zakresie przeciwdziałania skutkom uzależnień w tym uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.  

11.

1. W celu prowadzenia działalności edukacyjnej oraz gromadzenia i rozpowszechniania informacji Komitet prowadzi ośrodek informacyjno-szkoleniowy podejmujący następujące' działalności:

1/ szkolenia i warsztaty

2/ działalność wydawnicza

3/ pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji z kraju i zagranicy

4/ dystrybucja materiałów informacyjnych i oświatowych

5/ badania i ekspertyzy dotyczące potrzeb i sytuacji społeczno-zawodowej osób chorych, marginalizowanych i niepełnosprawnych

6/doradztwo społeczne i społeczno-zawodowe w kierunku równych szans osób chorych, marginalizowanych i niepełnosprawnych i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji

7/ kampanie społeczne i medialne mające na celu upowszechnić problemy osób chorych, marginalizowanych i niepełnosprawnych, przełamujące stereotypy i uprzedzenia związane z tymi grupami

8/ produkcję spotów reklamowych oraz filmów fabularnych i dokumentalnych

9/ Powołanie i prowadzenie zakładu opieki zdrowotnej

10/ Prowadzenie edukacji i informacji za pomocą mediów elektronicznych, a w szczególności Internetu

11/programy profilaktyczne, w tym redukcji szkód, skierowane do osób uzależnionych, chorych lub narażonych w szczególny sposób na utratę zdrowia.

2. Ośrodek informacyjny funkcjonuje w oparciu o stały personel etatowy, konsultantów oraz osoby wspierające.  

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

12.

Członkowie Komitetu dzielą się na:

1/ zwyczajnych

2/ wspierających  

13.

1. Członkiem zwyczajnym Komitetu może być każdy pełnoletni i małoletni, z zachowaniem postanowień art. 3 Prawa o stowarzyszeniach, obywatel polski oraz obywatel obcego kraju, który pragnie pomóc w realizacji celów Komitetu.

2. Założyciele Komitetu stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania Komitetu.

3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych Komitetu następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego Komitetu.  

14.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności Komitetu zadeklaruje stałą składkę.

2. Członek wspierający - osoba prawna - działa w Komitecie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

3. Przyjmowanie i skreślanie ~ listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.  

15.

Członkowi zwyczajnemu Komitetu przysługuje:

1/ czynne i bierne prawo wyborcze do władz Komitetu i do władz Oddziałów Terenowych zgodnie z postanowieniami statutu.

2/ prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków.

3/ prawo do udziału w wszelkich formach działalności Komitetu.

4/ prawo do noszenia odznak Komitetu  

16.

Członkowie Komitetu są zobowiązani:

1/ przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Komitetu

2/ brać czynny udział w realizacji statutowych celów Komitetu.

3/ przestrzegać zasad współżycia społecznego  

17.

1. Członkowie wspierający Komitetu posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.

2. Członkowie wspierający mają obowiązek płacenia stałej składki w wysokości zadeklarowanej.  

18.

Członkostwo zwyczajne i członkostwo wspierające wygasa przez:

1/ dobrowolne wystąpienie z Komitetu zgłoszone na piśmie do Zarządu Głównego.

2/ wykluczenie uchwałą Zarządu Głównego, za nieprzestrzeganie postanowień statutu, uchwał władz i regulaminów oraz działanie na niekorzyść Komitetu,

3/ skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,

4/ od uchwał o wykluczeniu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Członków w terminie jednego miesiąca od chwili otrzymania uchwały,  

Rozdział IV - Władze Komitetu

19.

1. Naczelnymi władzami Komitetu są:

1/ Walny Zjazd Członków,

2/ Zarząd Główny,

3/ Komisja Rewizyjna

2. Kadencja władz Komitetu trwa przez 2 lata.  

20.

W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Komitetu, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.  

21.

1. Uchwały wszystkich władz statutowych podejmowane są w drodze głosowania zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków.

2. Wybór Przewodniczącego Komitetu, przyjęcie absolutorium dla Zarządu, zmiana statutu i uchwała o rozwiązaniu Komitetu podejmowane są w drodze głosowania bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych Komitetu.  

22.

1. Walny Zjazd Członków jest najwyższą władzą Komitetu.

2. Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków należy:

1/ ustalanie głównych kierunków działalności Komitetu

2/ ocena działalności i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej

3/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4/ wybór Przewodniczącego Komitetu, Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej

5/ uchwalanie zmian statutu

6/ podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Komitetu

7/ podejmowanie, w przypadku rozwiązania Komitetu, uchwały o przeznaczeniu majątku

8/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego

9/ uchylanie uchwał Zarządu Głównego, sprzecznych z postanowieniami statutu  

23.

Walny Zjazd Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Wybór Przewodniczącego Komitetu, Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej Komitetu odbywa się w głosowaniu tajnym.  

24.

1. Walny Zjazd Członków odbywa się w razie potrzeby i zwoływany jest przez Zarząd Główny.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Członków zawiadamia członków Zarząd Główny na 14 dni przed rozpoczęciem Zjazdu.  

25.

Nadzwyczajny Zjazd Członków zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Komitetu lub na żądanie 1/5 liczby członków Komitetu. Nadzwyczajny Walny Zjazd winien być zwołany w terminie 3 miesięcy od chwili złożenia wniosku.  

26.

Zarząd Główny Komitetu składa się z 6 członków, wybranych przez Walny Zjazd Członków, oraz Przewodniczącego Komitetu.  

27.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1/ reprezentowanie Komitetu na zewnątrz.

2/ realizowanie uchwał Walnego Zjazdu Członków.

3/ uchwalanie planów działalności i budżetu Komitetu oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.

4/ kierowanie bieżącą działalnością Komitetu.

5/ zwoływanie Walnego Zjazdu Komitetu.

6/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Komitetu, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych.

7/ podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Komitetu z organizacji i stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych

8/ ustanowienie składek członkowskich

9/ przyjmowanie oraz wykluczanie członków zwyczajnych oraz wspierających

10/ rozpatrywanie sporów wewnątrz organizacyjnych powstałych pomiędzy członkami w związku z ich działalnością w Komitecie

11/ powoływanie i rozwiązywanie Kół i Oddziałów Terenowych

12/ nadzór nad działalnością Oddziałów i Kół Terenowych  

28.

1. Zarząd Główny wybiera spośród siebie Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika, którzy wraz z Przewodniczącym Komitetu stanowią Prezydium Zarządu Głównego.

2. Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy:

1/ Zwoływanie posiedzeń Zarządu Głównego, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2/Kierowanie bieżącą działalnością Komitetu w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego  

29.

1. Komisja Rewizyjna Komitetu składa się z 3 osób.

2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

3. Komisja Rewizyjna Komitetu powołana jest do kontroli przynajmniej raz w roku działalności Komitetu, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.

4. Komisja Rewizyjna Komitetu występuje do Walnego Zjazdu Członków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.  

30.

Komitet tworzy Oddziały Terenowe w drodze uchwały Zarządu Głównego na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Komitetu, deklarujących udział w pracy takiego Oddziału i zamieszkujących na terenie jednego lub kilku województw.  

31.

Członkowie zwyczajni Komitetu, zebrani na Walnym Zebraniu Członków Oddziału Terenowego, wybierają, spośród siebie Zarząd Oddziału Terenowego, składający się z Przewodniczącego Oddziału oraz czterech członków, a także Komisję Rewizyjną Oddziału, w składzie określonym przez walne zebranie, odpowiednio według zasad przyjętych dla Przewodniczącego Komitetu, dla Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej Komitetu.  

32

1. Kadencja władz oddziału Terenowego trwa 2 lata.

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Oddziału nie rzadziej niż raz w roku.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy wybór władz Oddziału oraz ustalenie głównych kierunków pracy Oddziału.

4. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy kierowanie pracą bieżącą Oddziału.

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy, przynajmniej raz w roku, kontrola działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.  

33.

1. Członkowie zwyczajni, zamieszkujący na terenie jednego lub kilku województw, w liczbie nie mniejszej niż pięć osób, mogą, za zgodą Zarządu Głównego Komitetu, utworzyć Koło Terenowe. Koło Terenowe nie posiada wewnętrznej struktury.

2. Koło Terenowe może działać tylko na obszarze nieobjętym działalnością Oddziału Terenowego.

3. Członkowie Koła wybierają spośród siebie w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Koła, osobę reprezentującą Koło w kontaktach z władzami Komitetu.

4. W przypadku utworzenia na terenie działania Koła Oddziału Terenowego, Koło ulega likwidacji, a członkowie Koła kontynuują działalność w ramach Oddziału Terenowego.  

34.

„Uprawnieni do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Komitetu są Przewodniczący samodzielnie, lub Wiceprzewodniczący ze Skarbnikiem."