Telefon zaufania
 • 801 888 448 *
 • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Projekt Polska Pomoc Rozwojowa-MSZ

Projekt „Realizacja prawa na dostęp do specjalistycznej pomocy odgrywającej kluczową rolę w poprawie jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS na Białorusi” był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

Cele ogólne projektu:

 1. Poprawa jakości życia osób żyjących z HIV doświadczających problemy związane z podwójną lub potrójną diagnozą (zakażenie HIV / uzależnienie / problem/y zdrowia psychicznego) zamieszkujących na Białorusi.
 2. Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi poprzez rozwój organizacji pozarządowych skupiających osoby osobiście dotknięte problemem HIV, uzależnienie, itp.
 3. Wzrost świadomości korelacji pomiędzy HIV/ AIDS, uzależnieniem, zdrowiem psychicznym a przestrzeganiem praw człowieka wśród osób zapewniających wsparcie oraz leczenie osobom żyjącym z HIV / AIDS.

Główne zadania projektu:

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie badań jakościowych w Mińsku w zakresie zdrowia psychicznego i HIV w celu opisania istniejących usług, świadczeń, identyfikacji potrzeb oraz istniejących przeszkód, zaproponowania potencjalnych rozwiązań.
 2. Publikacja i rozpowszechnienie wyników w/w. badań oraz wykorzystanie pozyskanych danych dla potrzeb szkoleniowych i działań adwokacyjnych.
 3. Realizacja programu edukacyjnego w zakresie HIV/AIDS, zdrowia psychicznego oraz zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem środków psychoaktywnych i uzależnieniami: przeprowadzenie 5 szkoleń w Mińsku.
 4. Opracowanie 3-modułow e-learningowych na podstawie ww. modułów szkoleniowych, skierowanych do lekarzy psychiatrów, psychologów, pracowników socjalnych.
 5. Opracowanie oraz rozpowszechnienie publikacji w zakresie przeciwdziałania stygmatyzacji i dyskryminacji.
 6. Opracowanie publikacji w zakresie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami i nadużywaniem środków psychoaktywnych.
 7. Zorganizowanie i przeprowadzenie w Mińsku konferencji prasowej oraz kilku spotkań w celu przedstawienia realizacji projektu oraz przeprowadzenia dyskusji nad wynikami badań, a także przeprowadzenia dyskusji z udziałem ekspertów z Polski i Białorusi.