Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Centrum Zdrowia Psychicznego i HIV/AIDS

Społeczny Komitet ds. AIDS jest głównym koordynatorem projektu MAIDS “Rozwój programów w zakresie zdrowia psychicznego i HIV/AIDS w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej”, który realizuje we współpracy z partnerami z 9 krajów europejskich (Estonia, Łotwa, Litwa, Bułgaria, Rumunia, Czechy, Słowenia, Słowacja, Węgry).

Projekt jest współfinansowany jest przez Nordycką Radę Ministrów oraz Komisję Europejską „Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów”, Program Zdrowia 2008-2013.
Projekt MAIDS (MAIDS – Mental Health and HIV) koncentruje się na aspektach zdrowia psychicznego ludzi żyjących z HIV / AIDS. Zakażenie HIV i zdrowie psychiczne są ściśle ze sobą powiązane; różne problemy psychologiczne i psychiatryczne wystąpić mogą bowiem na każdym etapie życia z HIV / AIDS, podczas gdy leczenie zaburzeń psychicznych oraz wsparcie dla osób żyjących z HIV / AIDS jest zarówno kluczem do poprawy jakości ich życia, jak i sposobem zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się infekcji.

Nasilenie AIDS, pomimo ostatnich innowacji w leczeniu, często prowadzi do poważnych problemów ze zdrowiem psychicznym zarówno dla ludzi żyjących z HIV, jak i dla ich bliskich, niestety, jednak związek między HIV / AIDS i problemami ze zdrowiem psychicznym ciągle jest niedostrzegany lub ignorowany.

Cele projektu:

  • poprawa jakości życia osób z żyjących z HIV/AIDS w nowych krajach członkowskich UE poprzez rozwój systemu opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla osób żyjących z HIV/AIDS.
  • zwiększenie świadomości na temat relacji między HIV/AIDS i problemami ze zdrowiem psychicznym wśród profesjonalistów odpowiednich sektorów (opieka zdrowotna, społeczna, itp.)
  • rozwijanie umiejętności pracowników służby zdrowia w nowych krajach członkowskich UE poprzez upowszechnianie najlepszych praktyk istniejących w starych krajach członkowskich UE w zakresie zintegrowanego podejścia do zdrowia psychicznego i HIV/AIDS.

Projekt jest realizowany od 1 września 2009 - 31 sierpnia 2012.
Projekt obejmuje badania naukowe, edukacyjne i adwokacyjne.

Szczegółowe informacje o projekcie na http://mentalhealthhiv.eu/